Çağrı Merkezimiz Pazartesi-Cumartesi saat 08:00 - 19:00 arası hizmet vermektedir. Bu saatler dışındaki servis randevu taleplerinizi web sitemiz üzerinden 3 adımda hızlıca ve ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

YTD Ev Aletleri Bakım Onarım Servis Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Şirketimize sağlamış olduğunuz TCKN, ad, soyad, cep telefonunuz, e-mail adresiniz, açık adres bilgisi, alışveriş bilgileriniz, servis talebinde bulunacağınız ürün bilgileriniz gibi kişisel verileriniz, internet sitesi, online hizmetler, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak muhtelif hizmetlerin sağlanması, aldığınız/alacağınız hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, hizmet teklifi sunulabilmesi, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerinin değerlendirebilmesi, hizmetlerimizin tanıtılması ve geliştirilmesi, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması, kalite standartlarının sağlanması, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar ve gösterimler yapılabilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerimizin geliştirilmesi, Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, bu amaç doğrultusunda yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirketimiz nezdinde amaca uygun süre ve Kanun kapsamına uygun olarak öngörülecek süre ile belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kayda alınabilecek, depolanabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, kart basım gibi), anlaşmalı satıcılar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşılabilecek, yurt içi veya yurt dışına aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. işlenip işlenilmediğini öğrenme,
  2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kanun’un 7. maddesi uyarınca düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Flat Ofis Haliç Otakçılar Cad. No:78 k:4 Kapı No: 94/3 Eyüp / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@yetkiliabi.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

7/24 Hemen Ara